• 0,00 TL 0
    Alışveriş sepetiniz boş

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar

a) Şirket; Aşağıda bilgileri detaylı olarak verilmiş olan www.sunpigment.com / www.oksitboya.com internet sitelerinin faaliyetlerini yürütendir. Bundan böyle Şirket olarak anılacaktır.

Unvanı: Oksit Boya İnşaat Makine Bilişim Teknolojileri ve Kimya Plastik San. ve Tic. Ltd. Şti.

Adresi: Osman Yılmaz Mah. 641. Sok. No: 10 Daire 1 Gebze / Kocaeli

Tel: 0.262.643.06.06

Faks: 0.262.644.37.67

E-Posta :info@sunpigment.com

b) Üye ; www.sunpigment.com / www.oksitboya.com internet sitesine üye olmak isteyen / olan internet kullanıcısıdır. Bundan böyle üye olarak anılacaktır.

2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu Şirketin sahip olduğu internet sitesi www.sunpigment.com / www.oksitboya.com ‘dan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Üye, www.sunpigment.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Şirketin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.2. Üye, şirket tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Şirkete karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı; Şirketin söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.3. Üye www.sunpigment.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

3.4. Üye, www.sunpigment.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virüs, Truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.5. www.sunpigment.com internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Şirket ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Şirketin üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.6. Şirket üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.sunpigment.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Şirketten tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Şirket’i bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Şirket’in üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.9. Şirket’in her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Şirketin hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.10. www.sunpigment.com internet sitesi yazılım ve tasarımı Şirketin mülkiyetinde olup, Site'nin tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, tüm unsurları  Şirket 'e ait ve/veya Şirket tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Üyeler, Şirketin Hizmetleri’ni, Şirketin bilgilerini ve Şirket’in telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya başkasının Şirketin Hizmetleri’ne erişmesine veya kullanmasına izin veremez. Aksi takdirde, lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Şirket ‘ten talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. Üyeler, şirket'in telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

 Şirketin 'in, Şirket Hizmetleri, Şirket bilgileri, Şirket telif haklarına tabi çalışmaları, Şirket ticari markaları, Şirket ticari görünümü veya Siteler vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

Site’ de yayınlanan ve Üye profillerinde yer alan her türlü görüntü, yazı, fotoğraf ve diğer materyal Şirket’in izni olmadan diğer internet sitelerinde ve gazete, televizyon, radyo, dergi gibi konvansiyonel mecralarda yayınlanamaz. Site’ de yer alan tüm içerik, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun dördüncü maddesi çerçevesinde, "Belli bir maksada göre ve hususi bir plan dahilinde verilerin ve materyallerin seçilip derlenmesi sonucu ortaya çıkan ve bir araç ile okunabilir veya diğer biçimdeki veri tabanları" olarak koruma altında olduğu gibi eser niteliğindeki içerik ayrıca hukuki korumaya tabidir.

 

3.11.Şirket tarafından  www.sunpigment.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir. 

3.12. Şirket, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya Şirkete tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b)Ş irket ve www.sunpigment.com / www.oksitboya.com web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

3.13. www.sunpigment.com / www.oksitboya.com web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye www.sunpigment.com / www.oksitboya.com  web sitesi’ ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.14. Şirket, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya www.sunpigment.com / www.oksitboya.com  web Sitesi’nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

3.15. Şirket, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

3.16. Taraflar, Şirkete ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287′ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder. Üye, işbu Sözleşme ’den doğabilecek ihtilaflarda, Şirket 'in kendi veri tabanında veya sunucularında tuttuğu elektronik kayıtların ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber,  bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini; Şirket 'i yemin teklifinden ber'i kıldığını ve bu maddenin HMK 193. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

3.17.Şirket iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.

3.18.  Şirket, Üye tarafından üyelik kayıt prosedürleri sırasında verilen bilgileri, üye profillerini ve üyenin profiline eklediği fotoğrafları, sitenin reklamının yapılması ve pazarlanması amacıyla kullanabilir. Üye profiline fotoğraf ekleyen üye, "Günün Üyeleri" arasında yer alabilir. "Günün Üyeleri" ana sayfada ve sitelerin diğer alanlarında görüntülenebilir. "Günün Üyeleri" arasında yer almak istemeyen ve verdiği fotoğraflarının reklam ve pazarlama alanında kullanılmasını istemeyen üyeler, bu taleplerini info@sunpigment.com adresine e-posta göndererek bildirdiği takdirde "Günün Üyesi" seçilmezler ve fotoğrafları reklam ve pazarlama alanında kullanılmaz.

3.19. Şirket, Site’ de yer alan üye bilgilerini, üye profillerini ve üyelerin sisteme yükledikleri bilgi ve içerikleri; güvenlik, kendi yükümlülüklerini ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir; bunları bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

3.20. Siteye üye olmak amacıyla sisteme bilgilerini girenlerin üyeliği, Şirketin uygun görmesi halinde gerçekleşir. Şirket Üye bilgilerinin doğruluğu ve üye olmak isteyenin iyi niyetli olmadığını düşündüğü takdirde üyeliği kabul etmeme yetkisine sahiptir.

4. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Şirket tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Şirket; üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

5. İhtilafların Halli

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda Gebze Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6. Yürürlük

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu, içeriğini anladığını ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin; sistemi kullanarak elektronik ortamda yaptığı üyelik onayı ile üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

WhatsApp Destek Whatsapp